Αλλαγή γραμματοσειράς

www.gpeppas.gr

Δημιουργία νέου θέματοςΓράψτε το σχόλιο σας Σελίδα 3 από 6   [ 78 Δημοσιεύσεις ]
Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6  Επόμενο
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί Σεπ 21, 2010 4:24 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Δευτ Μάιος 24, 2010 10:30 am
Δημοσιεύσεις: 26
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 99098/5881/2006 - ΦΕΚ 1570/Β'/26.10.2006

Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΈχοντες υπόψη:1. Το ν. 2055/1992 «Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα Παραρτήματα Ι και II αυτής» (ΦΕΚ 105/τ.Α'/30.6.1992).2. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) υπ'αριθμ. 338/1997 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Δεκεμβρίου 1996 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» (L 61/03.3.1997).3. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) υπ'αριθμ. 1808/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Αυγούστου 2001 «περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ'αριθμ. 338/1997 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» ( L 250/19.9.2001).4. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) υπ'αριθμ. 1332/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 9ης Αυγούστου 2005 «σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» (L 215/19.8.2005) και ιδίως το άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο: «Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού».5. Τα άρθρα 1 παρ. 1,2,3,4 και 5 και 2 παρ.1(ζ) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α101).6. Το ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/τ. Α'/27.8.1998) και ιδίως το άρθρο 57 παρ. 5 εδάφιο β, με το οποίο -μετά την παρ. 5 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α'), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α')- προστέθηκε νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 258 του ν.δ. 86/1969.7. Το ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α'/24.1Ζ2003).8. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) υπ'αριθμ. 865/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 4ης Μαΐου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» (L 166/19.6.2006).9. Το π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 84/τ.Α'/10.3.2004).10. Το π.δ. 202/2004 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 176/τ.Α'/23.9.2004).11. Την υπ'αριθμ. Υ132/11.10.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (ΦΕΚ 1533/τ.Β'/14.10.2004).12. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98).13. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:Αντικαθιστούμε με την παρούσα στο σύνολο της την υπ'αριθμ. 331794/12.3.1999 «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 281/τ.Β'/31.3.1999) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 της υπ'αριθμ. 104853/4953πε/6.2.2006 (ΦΕΚ 198/τ.Β'/13.2.2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:

Αρθρο 1Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται:

1. Διατάξεις που διέπουν την εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ'αριθμ. 338/1997 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 "για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους" (ΕΕ αριθ. L 61/3.3.1997), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπΌριθμ. 1332/2005 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2005 "σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ'αριθμ. 338/1997 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους" (ΕΕ υπ'αριθμ. L 215/19.08.2005) όπως κάθε φορά ισχύει και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2006 "για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους" (ΕΕ αριθ. L 166/19.6.2006).

2. Διατάξεις προστασίας των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 2Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για:

α) Τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας όπως κάθε φορά αυτά προσδιορίζονται στους πίνακες των παραρτημάτων της Διεθνούς Σύμβασης εμπορίας ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) και των σχετικών με τη Σύμβαση αυτή Κανονισμών (ΕΚ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

β) Τα είδη των παραρτημάτων 1 και 2 της παρούσης που αναφέρονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα Ι, II και III της Σύμβασης CITES, με τα είδη της πανίδας και χλωρίδας, καθώς και τις επεξηγήσεις - σημειώσεις για την ερμηνεία των Παραρτημάτων αυτών, όπως υιοθετήθηκαν στην Συνδιάσκεψη των Μερών, και στο Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) υπ'αριθμ. 338/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2005 και ισχύει σήμερα, περιλαμβάνον ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ, Δ, και τα παραρτήματα Α,Β,Γ, και Δ με τα είδη της πανίδας και χλωρίδας.

γ) Τα είδη της Ελληνικής αυτοφυούς χλωρίδας και ενδημικής, αποδημητικής και επιδημητικής άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως κάθε φορά αυτά προσδιορίζονται με τις σχετικές κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης.

δ) Τα είδη της Ελληνικής αυτοφυούς χλωρίδας και της ενδημικής, αποδημητικής και επιδημητικής άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση που προσδιορίζονται στις υπ'αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β), 366599/1996 (ΦΕΚ 1188/Β), 294228/1998 (ΦΕΚ 68/Α), στο π.δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α) κοινές υπουργικές αποφάσεις, στη Σύμβαση της Βέρνης που κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/ Α/13.3.1983) και στην από 11/28.12.1998 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1289/Β/28.12.1998) και όπως κάθε φορά οι ανωτέρω πράξεις ισχύουν.

Αρθρο 3Η εξαγωγή, εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, διαμετακόμιση, πώληση, αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση, ο αντιπραγματισμός και γενικά η κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας ως και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη των περιπτώσεων α και β του άρθρου 2, διέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του ν. 2055/1992 (105 Α) της Σύμβασης CITES.

Αρθρο 4Η εφαρμογή της Σύμβασης CITES και των σχετικών με αυτή Κανονισμών (ΕΚ), ανατίθεται στα αρμόδια διαχειριστικά όργανα CITES, τις δασικές και τελωνειακές αρχές του Κράτους.

Αρθρο 5Για τους σκοπούς του άρθρου 3, τα αρμόδια διαχειριστικά όργανα εκδίδουν για κάθε περίπτωση τα αντίστοιχα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της Σύμβασης, των Κανονισμών και της παρούσης, έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες.

Αρθρο 6Η διακίνηση των ειδών των περιπτώσεων α και β του άρθρου 2 επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με χρήση ειδικών εντύπων, όπως αυτά καθορίστηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ'αριθμ. 865/2006. Υποδείγματα των εν λόγω εντύπων επισυνάπτονται στο παράρτημα 3 της παρούσης, το οποίο περιλαμβάνει:

α) Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις άδειες εισαγωγής, τις άδειες εξαγωγής, τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής, τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας και τις αιτήσεις για έκδοση των εν λόγω εγγράφων (στην Ελληνική γλώσσα).

β) Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις γνωστοποιήσεις εισαγωγής(στην Ελληνική γλώσσα).

γ) Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα πιστοποιητικά των περιοδευουσών εκθέσεων (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του κανονισμού (ΕΚ) υπ'αριθμ. 865/2006) και τις αιτήσεις για έκδοση των εν λόγω εγγράφων (στην Ελληνική γλώσσα).

δ) Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικά φύλλα των πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας και των πιστοποιητικών περιοδευουσών εκθέσεων (στην Ελληνική γλώσσα).

ε) Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 στοιχείο β), άρθρο 5 παρ. 3, άρθρο 5 παρ. 4, άρθρο 8 παρ. 3 και άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997 και τις αιτήσεις για τα εν λόγω πιστοποιητικά (στην Ελληνική γλώσσα).

στ) Ετικέτα, για την διακίνηση επιστημονικού υλικού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ. 4 του κανονισμού (ΕΚ) υπ'αριθμ. 338/1997, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την διακίνηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών, επεξεργασμένων ή μη, που χρησιμοποιούνται για δάνεια ή ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων, σε εφαρμογή της υπ'αριθμ. 104853/4953 π.ε./6.2.2006 (ΦΕΚ 198/τ.Β'/132.2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (στην Ελληνική γλώσσα).

Αρθρο 71. Για την έκδοση των αδειών και πιστοποιητικών του άρθρου 5 απαιτείται:

α) Η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο, ο τύπος της οποίας για κάθε περίπτωση περιγράφεται στις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) και της παρούσας.

Η αίτηση υποβάλλεται συμπληρωμένη χειρόγραφη ή έντυπη και δεν φέρει σβησίματα ή διορθώσεις. Οι αιτήσεις άδειας εισαγωγής υποβάλλονται έγκαιρα ούτως ώστε η άδεια να εκδίδεται πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών του εκτελωνισμού.

β) Η προσκόμιση και υποβολή στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο των απαιτούμενων για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών, αδειών και λοιπών εγγράφων.

γ) Η προσκόμιση στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο CITES του προβλεπόμενου για την περίπτωση παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο εκδίδει τις σχετικές άδειες, πιστοποιητικά και έγγραφα του άρθρου 5, εντός ενός μηνός από την υποβολή μιας πλήρως συμπληρωμένης αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών μετά του παραβόλου.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όταν για την έκδοση της άδειας χρειάζεται η διαβούλευση με τρίτα μέρη, όπως Γραμματεία CITES, Επιτροπή Ε.Ε., Επιστημονικές αρχές και άλλα. Για την παράταση του χρόνου έκδοσης της άδειας ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

Αρθρο 8Για την εισαγωγή, εξαγωγή, επανεισαγωγή, επανεξαγωγή και διακίνηση των ειδών της χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση CITES και τους σχετικούς με αυτή κανονισμούς (ΕΚ), εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση άδειας.

Για την έκδοση των ανωτέρω αδειών - ο τύπος των οποίων περιγράφεται στο παράρτημα 4 της παρούσης (Υποδείγματα γ', δ', ε' και στ') απαιτούνται:

α) Η υποβολή αίτησης, στο αρμόδιο όργανο από τον ενδιαφερόμενο, ο τύπος της οποίας περιγράφεται στο παράρτημα 4 της παρούσης (Υποδείγματα α' και β').

β) Η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η καταβολή του σχετικού προβλεπόμενου παραβόλου υπέρ δημοσίου.

Αρθρο 9α) Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή και η διατήρηση ζώντων ζώων, ειδών του πίνακα Α και Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997 και της Σύμβασης CITES αντίστοιχα, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, όταν ο σκοπός των ως άνω ενεργειών είναι είτε το εμπόριο και η διάθεση τους στην Ελληνική αγορά προκειμένου τα ζώα αυτά να χρησιμοποιηθούν ως προσωπικά ή οικιακά, είτε αυτή καθεαυτή η κατοχή και διατήρηση τους για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους.

β) Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή οι ποινικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης.

Αρθρο 10Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται αντίστοιχα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α) καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης των παραβάσεων σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου, έχουν εφαρμογή στις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας που διαπιστώνονται σε είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας του άρθρου 2 της παρούσας.

Αρθρο 111. Στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα Προστασίας άγριας Πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β), προστίθεται παράγραφος 4, ως κάτωθι:

«4. Απαγορεύεται η κατοχή, η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή ομοιωμάτων, ηχο-παραγώγων, συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλευσης πουλιών και κάθε μορφής παγίδων για πουλιά και γενικότερα για είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την προσέλκυση, σύλληψη, νάρκωση και θανάτωση τους, επιτρεπομένης μόνο κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας για επιστημονικούς σκοπούς και μόνο.

Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας, κάτοχοι (φυσικά πρόσωπα - επιχειρήσεις κ.ά.) των ανωτέρω συσκευών, οφείλουν να δηλώσουν αυτά στις Δασικές αρχές των περιοχών τους.

Οι παραβάτες της παρούσας παραγράφου τιμωρούνται με φυλάκιση έως ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 300,00 έως 600,00 ευρώ, οι δε συσκευές κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας φυλάσσονται. Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη δασική αρχή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1,3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969».

2. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της υπ'αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης και μετά τη λέξη «κελυφών» προστίθενται τα εξής: «Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση, κινηματογράφηση και βιντεοσκόπηση των πουλιών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, επιτρεπομένης μόνο κατόπιν αδείας του Υπουργείου Γεωργίας για επιστημονικούς και μόνο λόγους».

3. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της υπ'αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης και μετά τη φράση «από μεμονωμένες αγροικίες», προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και νόμιμες οργανωμένες εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάμπινγκ)».

Αρθρο 12ΠαραρτήματαΠαρατίθενται τα παρακάτω παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης:

Βλ. παραρτήματα στο οικείο φεκ

Αρθρο 13Μεταβατικές διατάξειςΜέχρις ότου, με μέριμνα της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES), παραχθούν και τεθούν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρούσης έντυπα, και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσης, τα αρμόδια διαχειριστικά όργανα (Κεντρική και Περιφερειακές Διαχειριστικές Αρχές CITES) δύνανται να εξακολουθούν να εκδίδουν άδειες εισαγωγής και εξαγωγής, πιστοποιητικά επανεξαγωγής, πιστοποιητικά περιοδεύουσας έκθεσης και πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας, επί των εντύπων της μορφής που καθορίσθηκε στο παράρτημα 3 της καταργούμενης υπ’αριθμ. 331794/12.3.1999 (ΦΕΚ 281/τ.Β΄/31.3.1999) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 της υπ’αριθμ. 104853/4953πε/6.2.2006 (ΦΕΚ 198/τ.Β΄/13.2.2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αρθρο 14Καταργούμενες διατάξειςΑπό την έναρξη ισχύος της παρούσας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 της παρούσας, η υπ’ αριθμ. 331794/12.3.1999 (ΦΕΚ 281/τ.Β΄/31.3.1999) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ.. 104853/4953πε/6.2.2006 (ΦΕΚ 198/τ.Β΄/13.2.2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταργείται και δεν επαναφέρονται σε ισχύ οι καταργούμενες με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 331794/12.3.1999 κοινής υπουργικής απόφασης κυρώσεις.

Αρθρο 15Έναρξη ΙσχύοςΗ ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 9η Ιουλίου 2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί Σεπ 21, 2010 4:27 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Δευτ Μάιος 24, 2010 10:30 am
Δημοσιεύσεις: 26
1. Tι είναι η Διεθνής Σύμβαση CITES;

H Διεθνής Σύμβαση CITES, γνωστή και ως Σύμβαση της Oυάσινγκτον (1973), έχει υπογραφεί από 169 χώρες (αρχές 2007) και είναι η Σύμβαση που ρυθμίζει και ελέγχει το διεθνές εμπόριο των δειγμάτων, των μερών ή και των προϊόντων των ειδών, τα οποία προέρχονται από την άγρια πανίδα και αυτοφυή χλωρίδα και τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
Σημείωση: Eυρωπαϊκά κράτη που δεν έχουν υπογράψει την Διεθνή Σύμβαση είναι η Aνδόρα, η Bοσνία-Eρζεγοβίνη και το Mαυροβούνιο.

2. Ποιοι κανονισμοί της Eυρωπαϊκής Ένωσης επικυρώνουν την Διεθνή Σύμβαση CITES;
Όλα τα κράτη-μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης έχουν επικυρώσει την Διεθνή Σύμβαση CITES. Aπό το 1997 η Eυρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια σειρά κανονισμών όπως ο 338/1997 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με παράλληλο έλεγχο του εμπορίου των ειδών αυτών. Mέχρι τις αρχές του 2007 έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις του 338/1997 με τελευταία τον κανονισμό 865/2006 με τον οποίον εισάγεται η θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 338/97. Aπό το 2003 επίσης έχει τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός 349/2003 για την αναστολή εισαγωγής δειγμάτων στην κοινότητα από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας. Tο παράρτημα του κανονισμού 349/2003 (στα ενδιάμεσα έχουν γίνει και άλλες τροποποιήσεις) με βάση το άρθρο 1 του κανονισμού 605/2006 έχει αντικατασταθεί από το αντίστοιχο παράρτημα του 605/2006. Mε τους εν λόγω κανονισμούς στην ουσία έχουν επιβληθεί αυστηρότερα μέτρα ελέγχου από αυτά που προβλέπονται από την Διεθνή Σύμβαση. Oι κανονισμοί αυτοί συμπληρώνονται και τροποποιούνται συνεχώς, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν για τα είδη καθώς και τις δυσλειτουργίες που εμφανίζονται στο σύστημα αδειοδότησης, όσον αφορά τα είδη που περιλαμβάνουν και το καθεστώς προστασίας τους ή τους μηχανισμούς ελέγχου της διακίνησής τους κλπ.

3. Tι ισχύει στην Eλλάδα;
H Eλλάδα εφαρμόζει την Διεθνή Σύμβαση CITES από 08-10-1992 και την επικύρωσε με τον Nόμο 2055/1992. Ως κράτος-μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει τους προαναφερθέντες κανονισμούς, όπως κάθε φορά ισχύουν. Eπίσης καλύπτει το σημαντικό αυτό θέμα επιβάλλοντας, πολλές φορές, αυστηρότερα μέτρα ελέγχων της διακίνησης των ειδών CITES, αλλά και γενικότερα όλων των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, στην επικράτειά της με το εθνικό πλαίσιο: Nομοθετικό Διάταγμα 86/1969, Kοινή Yπουργική Aπόφαση 261554/1985, N. 2637 (άρθρα 57 και 58), Kοινή Yπουργική Aπόφαση 331794/1999 και Kοινή Yπουργική Aπόφαση 356354/1999 κλπ.

4. Πώς εφαρμόζεται η Διεθνής Σύμβαση CITES;
Tο διεθνές εμπόριο των δειγμάτων ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, δηλ. η εξαγωγή, εισαγωγή και επανεξαγωγή ζωντανών ή νεκρών ζώων ή φυτών, μερών και προϊόντων τους, ρυθμίζεται με βάση ένα σύστημα χορήγησης αδειών και πιστοποιητικών. Oι άδειες και τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και πρέπει να υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα προτού επιτραπεί η έξοδος ή η είσοδος αποστολών δειγμάτων ειδών από/ και προς μια χώρα. Oι άδειες και τα πιστοποιητικά αφορούν τα προστατευόμενα είδη, που είτε έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον, είτε προέρχονται από εκτροφεία ή φυτώρια. Στην Eλλάδα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εφαρμόζονται ανάλογα μέτρα ελέγχου της διακίνησης όλων των ενδημικών ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας. Tο σύνολο των προαναφερθέντων αδειών είναι ανεξάρτητο και δεν υποκαθιστά όποιες άλλες άδειες απαιτούνται, όπως κτηνιατρικού-υγειονομικού και φυτό-υγειονομικού ελέγχου.

5. Ποια είναι στην Ελλάδα τα όργανα εφαρμογής και ελέγχου της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την Διεθνή Σύμβαση CITES;
H έκδοση των αδειών και πιστοποιητικών εισαγωγής, (επαν)εξαγωγής στην αρχή γινόταν από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές του Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων. O έλεγχος και η εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας εντός της Eλληνικής Eπικράτειας είναι έργο των Δασικών υπηρεσιών, των Tελωνειακών υπηρεσιών και της Eλληνικής Aστυνομίας. Ήδη το θέμα της αδειοδότησης των ειδών έχει εκχωρηθεί από την Kεντρική Yπηρεσία του Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων στις Διευθύνσεις Δασών των Περιφερειών.

6. Ποια είναι η διαδικασία αδειοδότησης και ποιο το κόστος της στην Eλλάδα, για τα είδη που διέπονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης CITES;
H διακίνηση από και προς την Eλλάδα (ενδοκοινοτικά και με τρίτες χώρες) ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης (φυσικό περιβάλλον, εκτροφεία, φυτώρια κλπ.) και το σκοπό (εμπορικό, επιστημονικό ή άλλο), προϋποθέτει την έκδοση αδειών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Tα αιτήματα υποβάλλονται σε συγκεκριμένο τύπο αίτησης που διαθέτουν οι διαχειριστικές αρχές (CITES). H αίτηση συνοδεύεται με τα έγγραφα νομίμου κατοχής, εισαγωγής, εξαγωγής του είδους που ζητείται η διακίνησή του. Tο παράβολο του δημοσίου που απαιτείται είναι ανάλογο του σκοπού και κυμαίνεται από 15 έως 30 ευρώ. Δεν επιτρέπεται να ξεκινά η διαδικασία εκτελωνισμού χωρίς τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς και την σχετική νομοθεσία προαναφερθέντα παραστατικά (άδεια CITES).

7. Πόση είναι η διάρκεια ισχύος των ανωτέρω αδειών και πιστοποιητικών;
H περίοδος ισχύος των κοινοτικών αδειών εισαγωγής δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. H άδεια εισαγωγής ωστόσο ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από αντίστοιχο έγκυρο δικαιολογητικό της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής.
H περίοδος ισχύος των αδειών εισαγωγής CITES από τρίτες χώρες είναι 6 μήνες.
H περίοδος ισχύος των κοινοτικών αδειών εισαγωγής και επανεξαγωγής που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες.

8. Tι γίνεται όταν οι άδειες και τα πιστοποιητικά λήξουν ή, για κάποιο λόγο, δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα;
Mετά τη λήξη τους οι κοινοτικές άδειες και τα πιστοποιητικά θεωρούνται άκυρα και δεν έχουν καμιά απολύτως ισχύ. Σε περίπτωση που η κοινοτική άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής ή το πιστοποιητικό επανεξαγωγής έχουν λήξει ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ο κάτοχός τους οφείλει να επιστρέψει αμέσως το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφα στο διαχειριστικό όργανο έκδοσης. Σε περίπτωση που τα ζώντα ζώα δραπετεύσουν ή όταν τα δείγματα καταστραφούν ή κλαπούν ή όταν κάποιο από τα στοιχεία των ανωτέρω αδειών ή πιστοποιητικών διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα, τότε ο κάτοχός τους οφείλει να επιστρέψει αμέσως το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφα στο διαχειριστικό όργανο έκδοσης.

9. Tι νοείται, με βάση τους Kανονισμούς 338/97 και865/2006 ως: είδος, δείγμα, προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα, άγρια πανίδα, αυτοφυής χλωρίδα, ημερομηνία απόκτησης, απόγονος δεύτερης ή επόμενης γενεάς, ελεγχόμενο περιβάλλον, πρόσωπο που διαμένει στην Kοινότητα, πιστοποιητικό συναλλαγής, πιστοποιητικό δείγματος
Eίδος: είναι ένα άτομο (ζώο ή φυτό) ή μια ομοειδής ομάδα ατόμων (πληθυσμός), που διαφέρει από άλλο άτομο ή άλλη ομάδα ατόμων σε πολυάριθμους βασικούς χαρακτήρες (όπως βιολογικά χαρακτηριστικά κλπ.). Aυτοί οι βασικοί χαρακτήρες διατηρούνται σταθεροί και κληρονομούνται.
Δείγμα: είναι κάθε ζωντανό ή νεκρό ζώο ή φυτό, των προστατευομένων ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, ή κάθε μέρος ή προϊόν που λαμβάνεται από αυτά, είτε είναι ενσωματωμένο σε άλλα εμπορεύματα είτε όχι. Eπίσης κάθε εμπόρευμα που από τα συνοδευτικά του έγγραφα ή σήμα ή άλλη αιτία προκύπτει ότι πρόκειται για μέρη ή προϊόντα ζώων ή φυτών των προαναφερθέντων ειδών. Tο ίδιο ισχύει και για τις αντίστοιχες αναφορές σε ημίαιμα ζώα ή υβρίδια φυτών, μέρη και προϊόντα αυτών αρκεί ο ένας εκ των δύο ΄γονέων να ανήκει στα προαναφερθέντα προστατευόμενα είδη.
Προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα: είναι τα νεκρά δείγματα, τα μέρη δειγμάτων και τα παράγωγα προϊόντα που ανήκουν σε ιδιώτη και αποτελούν ή θα αποτελέσουν μέρος των συνηθισμένων προσωπικών και οικιακών του αντικειμένων.
Άγρια πανίδα: είναι το σύνολο του ζωικού βασιλείου που διαβιοί ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. Eίναι προφανές ότι δεν ανήκουν τα οικόσιτα (πρόβατα, χοίροι, αγελάδες κλπ.) και τα κατοικίδια (σκύλοι, γάτες).
Aυτοφυής χλωρίδα: είναι το σύνολο των φυτών που φύονται ελεύθερα στη φύση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Eίναι προφανές ότι δεν περιλαμβάνονται καρποφόρα δέντρα (ελιές, εσπεριδοειδή κλπ.) και φυτά ετήσιων μονοκαλλιεργειών (σιτάρι, βαμβάκι, καπνός κλπ.).
Hμερομηνία απόκτησης: είναι η ημερομηνία κατά την οποία ένα δείγμα αφαιρέθηκε από το φυσικό του περιβάλλον, γεννήθηκε σε αιχμαλωσία ή πολλαπλασιάστηκε τεχνητά.
Aπόγονος δεύτερης γενεάς (F2) και απόγονος επόμενων γενεών (F3, F4 κλπ.): είναι τα δείγματα που παράγονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον από γονείς που έχουν επίσης παραχθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον, και διακρίνονται από τα δείγματα τα οποία παράγονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον από γονείς εκ των οποίων τουλάχιστον ένας είναι προϊόν αναπαραγωγής ή σύλληψης στο φυσικό περιβάλλον του (απόγονοι πρώτης γενεάς F1).
Eλεγχόμενο περιβάλλον: είναι το περιβάλλον στο οποίο γίνονται επεμβάσεις για τους σκοπούς της παραγωγής ζώων ενός συγκεκριμένου είδους και το οποίο έχει όρια σχεδιασμένα έτσι ώστε να εμποδίζουν τα ζώα, τα αυγά ή τους γαμέτες του είδους να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Tα γενικά χαρακτηριστικά του χώρου ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται, μόνο, σε αυτά: την τεχνητή στέγαση, την αποκομιδή απορριμμάτων, την υγειονομική φροντίδα, την προστασία από θηρευτές και την παροχή τροφής με τεχνητά μέσα.
Πρόσωπο που διαμένει στην Kοινότητα: είναι το άτομο το οποίο ζει στην Kοινότητα για 185 τουλάχιστον ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος λόγω επαγγελματικών δεσμών ή, στην περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς σκοπούς, λόγω προσωπικών δεσμών που διαμορφώνουν στενές σχέσεις μεταξύ του ατόμου αυτού και του τόπου διαβίωσής του.
Πιστοποιητικό συναλλαγής: είναι κάθε πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 48 και ισχύει για τις συναλλαγές τις οποίες αναφέρει αποκλειστικά και μόνο εντός της επικράτεια του κράτους-μέλους που το εκδίδει.
Πιστοποιητικό δείγματος: είναι κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 48 εκτός των πιστοποιητικών συναλλαγής.

10. Όταν αγοράζουμε δείγματα προστατευόμενα από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης CITES όπως ζώα συντροφιάς (π.χ. παπαγάλους, μαϊμούδες, ιγκουάνα, φίδια, χελώνες, χαμαιλέοντες, γεράκια κλπ.) ή φυτά (κάκτους, τσίκας, άγριες ορχιδέες κλπ.) τι πρέπει να ζητάμε;
Aν η αγορά γίνεται από εμπορικό κατάστημα, πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο ή στην απόδειξη λιανικής πώλησης το επιστημονικό όνομα του είδους και ο αριθμός άδειας εισαγωγής στην Eλλάδα, να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον πωλητή.
Tο ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αγοραπωλησίας ή ανταλλαγής μεταξύ ιδιωτών, όπου το δείγμα που μεταβιβάζεται ή ανταλλάσσεται πρέπει να συνοδεύεται και με τα παραστατικά του (απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς ή άδεια εισαγωγής στο όνομα του αρχικού κατόχου).

11. Eάν έχουμε στο σπίτι μας ένα ζευγάρι προστατευομένων ειδών CITES (π.χ. παπαγάλων, μαϊμούδων, ερπετών κλπ.) και γεννήσουν τι πρέπει να κάνουμε;
H γέννηση των νεογνών ή η ωοτοκία πρέπει να δηλώνεται άμεσα (εντός 48 ωρών) στην πλησιέστερη δασική υπηρεσία, υπάλληλος της οποίας, μετά από αυτοψία, την πιστοποιεί.
ΣXOΛIO: Στην πράξη αυτό δεν γίνεται σχεδόν ποτέ.
Για τα πουλιά, μετά την εκκόλαψη και εντός της πρώτης εβδομάδας, σε όσα ζήσουν, γίνεται ταυτοποίηση με ατομικά αριθμημένο κλειστό δακτύλιο σήμανσης, από αρμόδιο κτηνίατρο, παρουσία δασικού υπαλλήλου.
Για τα θηλαστικά (π.χ. μαϊμούδες κλπ.) όπως και για ορισμένα ερπετά (π.χ. χελώνες κλπ.), σε συνεννόηση με την δασική υπηρεσία και ανάλογα με την βιολογία του είδους, η ταυτοποίηση γίνεται με ατομικά αριθμημένους ηλεκτρονικούς μικροαναμεταδότες (microchip) από αρμόδιο κτηνίατρο, σε εύλογο χρονικό διάστημα, παρουσία δασικού υπαλλήλου.
Tα ανωτέρω ισχύουν και για τα εκτροφεία των εν λόγω ειδών. Mετά την προαναφερθείσα ταυτοποίηση-σήμανση, οι ενδιαφερόμενοι (ιδιώτες ή εκτροφείς ) παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό νομίμου κατοχής από την Aρμόδια διαχειριστική αρχή του Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων και το οποίο προσκομίζουν ως προαπαιτούμενο παραστατικό, για την μελλοντική αίτηση για άδεια εξαγωγής ή το μεταβιβάζουν μαζί με το ζώο σε περίπτωση πώλησης ή ανταλλαγής μεταξύ ιδιωτών.
ΣXOΛIO: H διαδικασία αυτή δεν εφαρμόσθηκε σχεδόν ποτέ.

12. Eάν υπάρξει απώλεια ακούσια ή δια κλοπής ή λόγω θανάτου ενός δείγματος είδους προστατευόμενου CITES τι πρέπει να κάνουμε;
Πρέπει να δηλώσουμε άμεσα την απώλεια στην πληρέστερη δασική υπηρεσία, προσκομίζοντας και τα παραστατικά νομίμου κατοχής, όπως αντίγραφο άδειας εισαγωγής, απόδειξη, τιμολόγιο κλπ. H δασική υπηρεσία με τα όργανά της και σε συνεργασία και με λοιπές υπηρεσίες θα προστρέξει άμεσα για την ανεύρεση και παράδοση του απολεσθέντος δείγματος στην ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση παπαγάλων ή άλλων πουλιών που πέθαναν και έφεραν ατομικό αριθμημένο δακτύλιο σήμανσης, τότε με την δήλωση στην δασική υπηρεσία παραδίδεται και ο εν λόγω δακτύλιος σήμανσης, έτσι ώστε να διαγραφεί το δείγμα από τον φάκελο του ιδιοκτήτη που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία.
ΣXOΛIO: Aυτή είναι η θεωρητική αντιμετώπιση του θέματος αφού μέχρι και σήμερα μητρώο δεν έχει δημιουργηθεί ούτε καν για τους εμπόρους.

13. Eάν βρούμε ζωντανό είδος που εγκαταλείφθηκε ή δραπέτευσε (π.χ. παπαγάλο, ιγκουάνα, ερπετό κλπ.) προστατευόμενο από την Διεθνή Σύμβαση CITES τι πρέπει να κάνουμε;
Eιδοποιούμε άμεσα την πλησιέστερη δασική υπηρεσία ή στο τηλ. 191 (κλήση ατελώς) αναφέροντας τη θέση ανεύρεσης του είδους και η εν λόγω υπηρεσία προστρέχει άμεσα για την παραλαβή και φύλαξη αυτού σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

14. Eάν εντοπίσουμε τραυματισμένο ή νεκρό είδος (π.χ. δελφίνι, φάλαινα, θαλάσσια χελώνα, αρκούδα, λύκο ερπετά κλπ.) προστατευόμενο από την Διεθνή Σύμβαση CITES τι πρέπει να κάνουμε;
Eιδοποιούμε άμεσα την πλησιέστερη δασική υπηρεσία ή στο τηλ. 191 (κλήση ατελώς) αναφέροντας τη θέση ανεύρεσης του είδους και η εν λόγω υπηρεσία προστρέχει άμεσα σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, (λιμενικές αρχές, κτηνιατρική, Eθνικό Kέντρο Θαλασσίων Eρευνών κλπ.) και με εξουσιοδοτημένους μη κυβερνητικούς φορείς, για την προστασία και φύλαξη αυτού καθώς και τον συντονισμό όλων για την ταχύτερη δυνατή θεραπεία του, με σκοπό την απελευθέρωσή του. Όταν αυτή δεν είναι δυνατή φροντίζει για την μεταφορά του σε εγκεκριμένα κέντρα περίθαλψης σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
ΣXOΛIO: H διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σχεδόν ποτέ από έλλειψη πόρων. Στον τομέα αυτό τα προβλήματα λύνονται με ότι προσφέρουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.

15. Eκτός από τα χερσαία είδη προστατεύονται και τα θαλάσσια είδη;
H κοινοτική και εθνική νομοθεσία, στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης CITES, προστατεύει και πολλά θαλάσσια είδη, όπως όλα τα κητώδη (δελφίνια, φάλαινες κλπ.), θαλάσσιες χελώνες, φώκιες, ορισμένα είδη καρχαριοειδών καθώς επίσης και διάφορα κοράλλια.

16. Oι εμπορικές επιχειρήσεις και τα εκτροφεία, που διακινούν είδη που διέπονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης CITES, πού πρέπει να είναι εγγεγραμμένα προκειμένου να ασκούν νόμιμα τις δραστηριότητές τους;
Eκτός από τα κλαδικά τους επιμελητήρια και την κατά περίπτωση εγγραφή τους στα μητρώα των νομαρχιακών κτηνιατρικών υπηρεσιών, οφείλουν να εγγραφούν και στα μητρώα των διαχειριστικών αρχών CITES προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα, από την Kοινή Yπουργική Aπόφαση 331739/1999, δικαιολογητικά και ότι άλλο ζητηθεί. Tην ίδια υποχρέωση έχουν και τα Πανεπιστημιακά Iδρύματα και τα Eρευνητικά Kέντρα που διακινούν ή ανταλλάσσουν, στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, τα εν λόγω δείγματα ειδών.
ΣXOΛIO: Tο θέμα αυτό έχει παραπεμφθεί στην Eπιστημονική Eπιτροπή για να σχεδιάσει τους όρους εισαγωγής για την δημιουργία των αντίστοιχων μητρώων και όπως πολύ σωστά καταλάβατε δεν έχει γίνει τίποτε.

17. H παράνομη κατοχή ή διακίνηση δειγμάτων ειδών της Διεθνούς Σύμβασης CITES τιμωρείται;
Σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία (N. 2637/1998) υπόκειται σε αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Tα πρόστιμα, σήμερα, φτάνουν περίπου τα 30.000 ευρώ και επιπλέον τα δείγματα κατάσχονται και δημοπρατούνται ή επαναποστέλλονται στην χώρα προέλευσης, τα δε έξοδα βαρύνουν τον παρανόμως κατέχοντα και πιστοποιούνται στην αρμόδια Δ.O.Y.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί Σεπ 21, 2010 4:38 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Δευτ Μάιος 24, 2010 10:30 am
Δημοσιεύσεις: 26
Και εδώ επιτέλους οι απλοί κυνηγοί αντιδρούν και τα χώνουν :D :D

http://www.hlektronika.gr/forum/showthr ... 999&page=1


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί Σεπ 21, 2010 5:21 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Δευτ Ιούλ 30, 2007 7:55 pm
Δημοσιεύσεις: 531
Τοποθεσία: Σέρρες
Αχ Θεέ μου, τι να κάνουν πρώτα και αυτοί οι εισαγγελείς. Μπα, έχω απελπιστεί από τη φάρα μας.

_________________
"Όρη τα υψηλά ταις ελάφοις, πέτρα καταφυγή τοις λαγωοίς"
Ψαλμός 103, 18


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί Σεπ 21, 2010 7:36 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Παρ Φεβ 08, 2008 2:38 am
Δημοσιεύσεις: 297
Τοποθεσία: Ιταλια-Αθηνα
Αξιζουν πολλα μπραβο στα παιδια του φορουμ γιατι μολις εμαθαν τι παιζεται κ γιατι, εσβησαν τα καιρια μυνηματα.Υπαρχουν φυσικα μαγαζια αφου ο νομος το επιτρεπει για επιστημονικη χρηση, που πουλουν τετοιες ηχομιμητικες συσκευες κ εμποροι που τα βγαζουν χοντρα απο αυτο γιατι εκμεταλλευοντε το παραθυρακι του νομου!Ντροπη τους!

_________________
Μαζεψες τους αδειους πλαστικους καλυκες σου?Μην αφηνεις κανενα πλαστικο κ σκουπιδι στην φυση!
Φύση TV - http://www.fisi.tv - Γνώρισε τη Φύση!
Καλημάνα
ΕικόναΕικόναΕικόνα


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ Σεπ 22, 2010 3:56 am 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Πέμ Ιούλ 05, 2007 5:31 pm
Δημοσιεύσεις: 679
Δείτε γιατί δεν πιάνοντε εύκολα και τα κενά της νομοθεσίας :!:

Παράθεση:
Άνθρακες ο θησαυρός!

Με την «γλύκα» έμειναν τόσο τα ελεγκτικά όργανα, όσο και όλοι όσοι πιστεύουν σε ένα πραγματικά ελεύθερο και παραδοσιακό κυνήγι σε ότι έχει να κάνει, σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης του κατόχου του ηλεκτρονικού κράχτη.

Συγκεκριμένα, η καταγγελία που έγινε από κάτοικο της Αμοργού σε υψηλόβαθμο στέλεχος της Δ’ ΚΟΣΕ το οποίο με την σειρά του ενεργοποίησε τον θηροφύλακα του νησιού μας, αναφερόταν σε παράνομα θηράματα τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ. Σε αντίθεση αυτού, στον έλεγχο των οχημάτων τόσο του Γ.Π. όσο και του φίλου του Φ.Χ. βρέθηκε ένας ηλεκτρονικός κράχτης στο αμάξι του δεύτερου, ο οποίος δεν είχε αλλά κυνηγετικά σύνεργα μαζί του καθ’ ότι δεν έχει άδεια θήρας, και ισχυρίστηκε ότι τον είχε βρει στον δρόμο !

Όταν τα λιμενικά όργανα μπήκαν στην διαδικασία της επί τόπου δοκιμής, διαπιστώθηκε ότι το κασετόφωνο του διαβόλου δεν λειτουργούσε, αφού του είχε αφαιρεθεί το μικροτσίπ…

Το μόνο που απομένει τώρα στον θηροφύλακα της Σύρου είναι να κάνει μήνυση για την κατοχή του κράχτη, η οποία απ’ ότι αναμένεται θα πέσει στο κενό, αφού τα περιθώρια για να φύγει σαν «κύριος» από τις αίθουσες του δικαστηρίου ο φερόμενος δράστης είναι απεριόριστες.

Άλλη μια απόδειξη ότι τελικά ο Θεός αγαπά τον κλέφτη λίγο παραπάνω από τον νοικοκύρη.

Ο Άγιος Ευστάθιος προσπάθησε να βάλει το χεράκι του, αλλά τον πρόλαβε η κινητή τηλεφωνία, αφού πολύ πριν το πλοίο προσεγγίσει το λιμάνι του νησιού, το ήξερε πολύς κόσμος...τυχαίο; Δεν νομίζω!

Και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς χειρότερα…

http://kaliakouda.blogspot.com/2010/09/ ... st_21.html

_________________
Σέργιος Δ - I love Irish setter


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ Σεπ 22, 2010 4:36 pm 
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Σάβ Μαρ 31, 2007 2:39 pm
Δημοσιεύσεις: 5538
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
Δύο άριστα άρθρα από δύο διακεκριμένους θηραματολόγους των ΚΟ μας από το περιοδικό Κυνηγεσία και Κυνοφιλία, που θα σας καλύψουν πλήρως σ αυτό το θέμα :DΗχομιμητικές Συσκευές προσέλκυσης πουλιών (Ποιος ξεγελάει ποιον;) ! http://www.alfa-omega.gr/article.asp?AID=3514

Του Κυριάκου Σκορδά: Δασολόγου – Περιβαλλοντολόγου
kskordas@hunters.grΗχομιμητικές συσκευές: Η χρήση τους και οι ολέθριες επιπτώσεις στην θηραματοπανίδα. ! http://www.alfa-omega.gr/article.asp?AID=1134

ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΛΑΤΗΣ: ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ - ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΟΣ


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 23, 2010 5:19 pm 
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Σάβ Μαρ 31, 2007 2:39 pm
Δημοσιεύσεις: 5538
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
Παράθεση:
Άκρα του τάφου σιωπή!


Η θυροφυλακή και ως επέκταση η θυροφύλαξη και η προστασία της φύσης και της άγριας ζωής σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Άρτεμις, στο οποίο υποκλίνεται όλη η ευρωπαϊκή κυνηγετική κοινότητα, είναι τα έργα τα οποία κρατούν σε υψηλά επίπεδα στον Έλληνα κυνηγό, το αίσθημα περηφάνιας. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν και συντηρούνται εξ ιδίων πόρων.

Μέχρι εδώ δεν ανέφερα τίποτα το νέο, το καινούριο. Το νέο είναι κάποιες παλιές τετριμμένες λέξεις η οποίες τα τελευταία χρόνια, έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται από όλες, σχεδόν, τις Οργανώσεις, έστω και αν αυτό γίνεται με το σταγονόμετρο σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτές οι λέξεις δεν είναι άλλες από την ενημέρωση των μελών, την διαφάνεια των κινήσεων και την τήρηση της επαγρύπνησης όλου του κυνηγόκοσμου, έναντι των πολέμιων του κυνηγίου.

Μέσω του κυνηγετικού τύπου σε όλες τις μορφές του πληροφορούμαστε, όσοι πραγματικά θέλουμε να είμαστε ενήμεροι και μας νοιάζει το θέμα κυνήγι, για τις συνεχείς μάχες που δίνουν οι θεματοφύλακες μας. Αυτοί που πολλές, δυστυχώς, φορές πληρώνουν με την ζωή τους το πάθος για την δουλειά τους. Το αυξημένο αίσθημα ευθύνης που έχουν απέναντι στους εργοδότες τους. Την υπέρβαση που κάνουν ορισμένοι, αφήνοντας στην άκρη οικογένεια, παιδιά και τις όποιες φοβίες τους, καθότι άοπλοι.

Μέσω του κυνηγετικού τύπου σε όλες τις μορφές του πληροφορούμαστε, όσοι πραγματικά θέλουμε να είμαστε ενήμεροι και μας νοιάζει το θέμα κυνήγι, για τις συνεχείς μάχες που δίνουν οι θεματοφύλακες μας. Αυτοί που πολλές, δυστυχώς, φορές πληρώνουν με την ζωή τους το πάθος για την δουλειά τους. Το αυξημένο αίσθημα ευθύνης που έχουν απέναντι στους εργοδότες τους. Την υπέρβαση που κάνουν ορισμένοι, αφήνοντας στην άκρη οικογένεια, παιδιά και τις όποιες φοβίες τους, καθότι άοπλοι.

Δυστυχώς, για κάποιους, οι ηλεκτρονικοί κράχτες έχουν γίνει μέρος και απαιτούμενο εξάρτημα του κυνηγίου του ορτυκιού στα περάσματα. Επικρατεί η εσφαλμένη λογική του τύπου: «Αν δεν βάλεις δεν τα βλέπεις, γιατί βάζουν άλλοι».
Χιλιάδες «μηχανάκια» κελαηδούν κάθε βράδυ σε όλη την επικράτεια με αποτέλεσμα κάποια από αυτά, να συλλαμβάνονται από τους απανταχού θηροφύλακες. Αρκετά είναι τα κρούσματα λαθροθηρίας που οδηγούνται στην δικαιοσύνη. Όλα αυτά δεν τα γεννά το μυαλό μου. Γίνονται γνωστά στο πανελλήνιο από δελτία τύπου που εκδίδουν οι Ομοσπονδίες, οι σύλλογοι και σε κάποιες περιπτώσεις οι ίδιοι οι θηροφύλακες.


ΣΥΝΕΧΕΙΑ http://kaliakouda.blogspot.com/2010/09/ ... st_23.html
Εδώ τι απ' όλα συμβαίνει; Τις πταίει άραγε! :!: :!: :!:


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 06, 2010 9:44 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Παρ Μαρ 26, 2010 7:43 pm
Δημοσιεύσεις: 103
Το βίνετεο από κυν΄γι ορυκιού στην Αλβανία πρός διαφήμση για τους Ιταλούς κυνηγούς .
Κυνηγάνε λοιπόν και η συναυλία σε πλήρη ένταση τα ορτύκαι σηκώνοντε 2-3 μαζί σε ένα σχετικό μικρό χωράφι .
Αυτό γίνεται παντού στις βλακσνικές χώρες και εδώ βέβαια από τους παράνομους κρεατομαζέτες .
πόσο θα αντέξει ακόμη το ορτύκι πέστε μου :!:

http://www.youtube.com/user/drini4you#p ... i1Yeb7sE34


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 06, 2010 10:09 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί Απρ 03, 2007 9:13 pm
Δημοσιεύσεις: 1200
Τοποθεσία: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
AΦΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ & ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΝΑ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΜΕ ΚΑΣΕΤΩΦΩΝΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΜΕ.....
ΚΑΤΑΛΑΝΕΝΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΤΥΚΙ ΤΑ ΕΠΩΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ.....
ΕΧΕΙ ΠΛΑΚΑ ΟΜΩΣ
ΤΟ ZAGAR ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΡΤ.... :lol: :lol: ΑΝ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ ΣΕ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ZAGAR.. ΘΑ ΕΙΧΕ ΞΕΣΥΚΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΤΥΚΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΡΤ & ΘΑ ΑΚΟΥΓΕ ΤΑ ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΑΝΟΥΣ :lol:

_________________
"Το δικαίωμα να λες τη γνώμη σου, δεν συνεπάγεται αυτόματα το δικαίωμα να σε παίρνουν στα σοβαρά."Hubert Humphrey
Εικόνα,Εικόνα,Εικόνα


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ Μαρ 27, 2011 5:39 am 

Εγγραφή: Σάβ Μαρ 26, 2011 5:40 am
Δημοσιεύσεις: 22
\ :roll:


Τελευταία επεξεργασία από psiras και Πέμ Νοέμ 08, 2012 10:56 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά

Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ Σεπ 19, 2011 3:36 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Πέμ Ιούλ 05, 2007 5:31 pm
Δημοσιεύσεις: 679
Για τα καμμένα μυαλά , μπάς και καταλάβουν κάτι :!:

Παράθεση:

Ηχομιμητικές Συσκευές προσέλκυσης πουλιών (Ποιος ξεγελάει ποιον;) !


Εικόνα


Του Κυριάκου Σκορδά: Δασολόγου – Περιβαλλοντολόγου
kskordas@hunters.gr

ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΚΟΡΔΑ ΤΗΣ ΚΟΜΑΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΧΟΜΗΤΙΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΕΘΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.

Το κυνήγι αποτελεί μια δραστηριότητα, όπου μπορεί να αναδειχθεί η επιδεξιότητα των ανθρώπων. Τα περί ασκήσεως του νου και του σώματος είναι γνωστά, ενώ με απόλυτα ευκρινή τρόπο αναλύονται αυτά στο περίφημο έργο του Ξενοφώντος «Κυνηγετικός».

Επίσης πρέπει να υπενθυμίσουμε πως ο κυνηγός πρώτα επιδιώκει να εισέλθει στο οικοσύστημα, να νιώσει και να «γευτεί» τη φύση, να ενσωματωθεί στο περιβάλλον και γινόμενος μέρος του να προσπαθήσει να καρπωθεί το θήραμα. Αυτή είναι μια λογική που χαρακτηρίζει το παραδοσιακό κυνήγι στην Ελλάδα, το λεγόμενο ελεύθερο παραδοσιακό κυνήγι.

Καμία σχέση δεν υπάρχει με τον τρόπο άσκησης της θήρας σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, και ειδικά στην Ευρώπη. Εκεί, ως κατάλοιπο άλλων εποχών, μέσα από διαδικασίες συναλλαγής (εισιτήρια, πληρωμή, ενοικίαση χώρου, αμοιβή οδηγού-αβανταδόρου, κόστος ανά θήραμα, κλπ) ο κυνηγός καρπώνεται θήραμα ασκώντας απλά σκοποβολή ή …ανάλογα με το πόσα λεφτά έχει! Περιληπτικά μεγάλο μέρος αυτής της «τακτικής» εμπεριέχεται στο σύστημα του “put and take”, δηλαδή αυτού όπου τοποθετούνται θηράματα σε έναν τόπο ώστε να γίνει άμεση κάρπωση. Το σύστημα αυτό, αποτυχημένα επιχειρήθηκε εν μέρει στη χώρα μας στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές.
Το κυνήγι όμως, όπως το βιώνει διαχρονικά ο Έλληνας κυνηγός, είναι δραστηριότητα ενσωματωμένη μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Εκεί ο κυνηγός αναπτύσσοντας την οξυδέρκειά του, την παρατηρητικότητα του, αξιοποιώντας την εμπειρία του, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία άλλων μελών της κυνηγό-παρέας του, χαιράμενος την ικανότητα του κυνηγετικού του σκύλου, και με πολλά άλλα χαρακτηριστικά κατορθώνει να καρπωθεί το θήραμα.

Με κόπο και πολλή προσπάθεια, νιώθοντας αυτήν την εσωτερική ικανοποίηση του θηρευτή. Και αν πάλι η τσάντα μείνει αδειανή η «γεύση» της φύσης μένει στη ψυχή και στη μνήμη. Ένας φίλος σωστά είπε κάποτε «Το κυνήγι για να είναι ευχάριστο, δεν πρέπει να εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Το παράδειγμα της Ιθάκης του Καβάφη ισχύει κι εδώ».

Μιας και πιάσαμε όμως τον Καβάφη πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τους «ληστές» σχετιζόμενα με το απαράδεκτο φαινόμενο της χρήσης ηχομιμητικών συσκευών, τα περιβόητα «μηχανάκια», που αποτελούν όνειδος για την ελληνική κυνηγετική πραγματικότητα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και στα παλαιότερα «κασετοφωνάκια». Όλα είναι καταδικαστέα.
Αν η ηθική που χαρακτηρίζει την ελληνική κυνηγετική παράδοση δεν «αγγίζει» τους «κασετοφωνάδες», τότε μήπως αυτό συμβαίνει επειδή αυτοί είναι «ξένο σώμα» για την ελληνική κυνηγετική οικογένεια; Ποια η συναδελφική σχέση αυτών των «ονομαζόμενων κυνηγών», όπου στριμώχνουν τα ορτύκια στους καταψύκτες τους ή εξίσου χειρότερο, που τα πουλούν;
Ως περιγραφή το θέμα των ηχομιμητικών συσκευών αφορά την τοποθέτηση και χρήση αυτών των μέσων, ώστε να παραπλανηθούν τα πουλιά κατά τη μεταναστευτική τους κίνηση, να αλλάξουν τη ρότα τους και τη συμπεριφορά τους και να …προσγειωθούν ξεγελασμένα από τον ήχο της συσκευής σε τόπο όπου κάποιος ή κάποιοι θα τα περιμένουν….

Κάποιος «τεμπέλης», που ασφαλώς αδυνατεί να ασκήσει την κυνηγετική του ιδιότητα, που αδιαφορεί για την επόμενη χρονιά, που αδιαφορεί για τους νόμους, που αδιαφορεί για το ίδιο το κυνήγι. Δεν είναι ένας απλός λαθροθήρας, αλλά ένας «άπληστος άνθρωπος», που δρα ληστρικά στους θηραματικούς πληθυσμούς, στερώντας ασφαλώς το δικαίωμα στην κάρπωση από το συνετό κυνηγό, που παραδοσιακά διατηρεί τη μακρόχρονη σχέση του με τη φύση και με την άγρια πανίδα.

Θέλετε να μπούμε στη συζήτηση από άλλη γωνία; Ας πάμε από τη νομοθεσία. Δασικός κώδικας, άρθρο 7. Απαγορευμένοι τρόποι και μέσα θήρας. Παράγραφος ε) Απαγορεύεται για την άσκηση της θήρας των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας η χρησιμοποίηση ή χρήση ελαστικής σφεντόνας, θηλιών από οποιοδήποτε υλικό, ιξού, αγγίστριων, ομοιωμάτων, ζωντανών κραχτών, ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλκυσης των πουλιών, εξαρτημάτων κυνηγετικών όπλων για νυκτερινή σκόπευση…..κλπ
Λέτε ότι το περιεχόμενο του νόμου να αφορά όσους χρησιμοποιούν τέτοιες πρακτικές; Όχι βέβαια, ούτε ο νόμος τους ενδιαφέρει, ούτε και το κυνήγι. Αυτοί λειτουργούν με την τεχνική της εξαπάτησης, ορισμένοι τους λένε «γιαλαντζί κυνηγούς», για το «γιαλαντζί» δεν ξέρω, αλλά κυνηγοί σίγουρα δεν είναι.

Το οξύμωρο είναι ότι …καυχώνται για την απάτη τους,… προσκαλούν και φίλους τους… για να κυνηγήσουν σε μέρη που έχει πολλά ορτύκια. Υπάρχουν και άλλοι που γίνονται δευτερογενώς συνένοχοι, που βρισκόμενοι… κατά λάθος ή… κατά ασφαλείς πληροφορίες…. χαίρονται και συμμετέχουν στη σφαγή. Γιατί κυνήγι δεν είναι: Οι πιο πολλοί όμως φεύγουν αηδιασμένοι από την κατάντια ορισμένων. Δυστυχώς περιστατικά σαν αυτά έχουν προβληματίσει και ευρωπαϊκούς οργανισμούς… και είναι άλλη μια φέτα αλειμμένη με βούτυρο που προσφέρεται σε όσους αντιστρατεύονται το κυνήγι. Γιατί είναι μια περίπτωση υπερκάρπωσης.

Αρκετές κυνηγετικές οργανώσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά αυτά. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας –Θράκης και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας έχουν κατάσχει δεκάδες τέτοιες συσκευές, έχουν υποβληθεί και οι αντίστοιχες μηνύσεις. Πρόσφατα εφοδίασαν τους υπαλλήλους τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες με ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές εντοπισμού των παράνομων αυτών μέσων και τα αποτελέσματα είναι ήδη θετικά. Όμως πρέπει να εξαλειφθεί το φαινόμενο.

Δεν θα μπω στη λογική με τα παραθυράκια του νόμου, όπου πρέπει να αποδειχθεί ότι ο θηρευτής ήταν και χρήστης ή κάτοχος της συσκευής, και άλλα ευτελή. Σημασία έχει πως αυτό δεν είναι κυνήγι. Σίγουρα πρέπει να σφραγιστούν νομικά και όλα εκείνα τα παραθυράκια που επιτρέπουν την εμπορία ή εισαγωγή αυτών. Αλλά από την άλλη οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν δικές τους ευρεσιτεχνίες ενώ άλλοι ακόμη και στα κινητά τους τα έχουν περάσει…

Από όλα αυτά τον μόνο που κατανοώ είναι αυτόν που έχει τον τρόπο του να σφυρίζει μιμούμενος τον ήχο του πουλιού. Αυτός όντως χρησιμοποιεί την επιδεξιότητά του.
Θα ήθελα όμως να προσθέσω και μια… δικαιολογία που ακούω ορισμένοι να χρησιμοποιούν. «τα πουλιά αυτά είναι μεταναστευτικά, διαβατάρικα, και έτσι κι αλλιώς θα τα θηρεύσουν στο Μαρόκο, στην Τυνησία ή όπου αλλού». Μέγα λάθος.
Τα μεταναστευτικά διαβατάρικα πουλιά…. θέλουν φιλόξενο χώρο από εκεί που περνούν, ώστε να μπορέσουν και να ξαποστάσουν. Γιατί τα πουλιά αναπροσαρμόζουν τη διαδρομή τους, ως έναν βαθμό. Αλλά έτσι καταστρέφουμε και χάνουμε τα παραδοσιακά μας ορτυκοτόπια. Παράλληλα όμως χάνουμε και ένα βασικό θηραματικό κεφάλαιο, αυτό των ντόπιων ορτυκιών, που επίσης μειώνονται και αυτά.
Γιατί οι συσκευές κάνουν τεράστια ζημιά και στα ντόπια τα πουλιά, τα οποία θέλουμε να είναι ο φυσικός συνδετικός κρίκος με τα διαβατάρικα πουλιά. Η συμπεριφορά των πουλιών κατά το μεταναστευτικό τους ταξίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Το να προσελκυστούν τα πουλιά, ώστε να αλλάξουν τον προσανατολισμό τους και τις διαδρομές που ακολουθούν επιδρά δραματικά πάνω στους πληθυσμούς τους.

Μη ξεχνάτε πως η μετανάστευση είναι βιολογικό φαινόμενο, όπου το κάθε είδος αναζητά τις ευνοϊκότερες συνθήκες για την ολοκλήρωση του κύκλου του. Ακόμη και αυτά που δεν θα χτυπηθούν κατά την απαράδεκτη χρήση της συσκευής είναι ιδιαίτερα αμφίβολο ή μάλλον σχεδόν σίγουρο πως δεν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους. Και άρα δεν θα ξαναπεράσουν! Πόσο μάλλον για το αφελές πως «..έτσι μπορεί να κρατήσουμε και πουλιά σε ένα μέρος…».


ΠΗΓΗ : ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

_________________
Σέργιος Δ - I love Irish setter


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ Σεπ 21, 2011 11:43 am 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Κυρ Σεπ 12, 2010 10:49 am
Δημοσιεύσεις: 560
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΑΤΤΙΚΗ
Πολύ καλό άρθρο , αλλά σιγά μην συγκινηθούν τα λαμόγια ... ίσα ίσα που γελάνε με τους νομοταγείς συναδέλφους και βέβαια πίνουν στην υγεία των κορόιδων αφού έτσι και αλλιώς δεν τους ενδιαφέρει το αύριο αλλά μόνο το σήμερα και η επίδειξη στους χώρους που συχνάζουν τα άδεια μυαλά :!:

Λαμόγια για σας
λαμόγιο (ορισμός)
Ο απατεώνας, ο κομπιναδόρος. Η λέξη πιθανολογείται ότι προέρχεται από την ισπανική έκφραση «la moya» που σημαίνει «η τάδε».


Εικόνα


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ Σεπ 21, 2011 1:12 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Κυρ Οκτ 24, 2010 12:03 pm
Δημοσιεύσεις: 291
Μία είναι η λύση αφού δεν καταλαβαίνουν αλλιώς , όταν τους βλέπετε να κάνουν αυτό καρφώστε τους χωρίς φόβο στα αρμόδια όργανα , τελεία και παύλα :?


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ηχητικές συσκευές προσέλκυσης θηραμάτων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 29, 2011 1:19 pm 
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Δευτ Ιουν 04, 2007 11:15 pm
Δημοσιεύσεις: 161
Τοποθεσία: AΘΗΝΑ
Για μένα τα κασετόφωνο με τις συναυλίες τους έχουν επικρατήσει πλήρως και όλο αυξάνονται οι άμυαλοι πονηροί και οι από γύρω λακέδες για να γλύφουν και αυτοί κάτι !
Αν δεν το λάβουν σοβαρά αυτό υπό όψη τους οι αρμόδιοι, ειδικά οι δικοί μας , το παιχνίδι θα χαθεί οριστικά και το θέμα ορτύκι για τους νόμιμους θα τελειώσει !
Αν συνεχιστεί η ασυδοσία από κάποιους , τότε θα έχουμε επέκταση και σε άλλα είδη που αντιδρούν θετικά συντόμως και ήδη κάτι γράφουν στο Έθνος και για τις πέρδικες ...

_________________
Baxarhs G


Κορυφή
 Προφίλ  
 
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματοςΓράψτε το σχόλιο σας Σελίδα 3 από 6   [ 78 Δημοσιεύσεις ]
Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6  Επόμενο


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Mods Βάση δεδομένων
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com
phpBB SEO
Portal XL 5.0 ~ Plain 0.2
Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Settings | Report the forum