ALECTORIS GRAECA
http://alectorisgraeca.getforum.org/

Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων
http://alectorisgraeca.getforum.org/topic-t1234.html
Σελίδα 1 από 4

Συγγραφέας:  dpapakostantinu [ Παρ Σεπ 04, 2009 11:28 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

Από Νομικής Άποψης: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων;


Πάρα πολλές φορές έχει τεθεί μεταξύ των συζητήσεων ζήτημα για την νομιμότητα των κουτιών μεταφοράς των κυνηγετικών μας σκύλων με πολλούς συναδέλφους να έχουν την απορία μήπως πληρώσουν… κάποιο τσουχτερό πρόστιμο ή τους ασκηθεί ποινική δίωξη από την Τροχαία.
Για το τρέιλερ, όπως είναι γνωστό σ’ όλους, όταν δηλωθεί αρμοδίως και εκδοθεί σχετική άδεια έλξεως από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Μεταφορών, δεν γεννάται ζήτημα. Επίσης, για τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων που δεν εξέχουν από το αυτοκίνητο, δηλαδή βρίσκονται εντός του αυτοκινήτου, πάλι δεν γεννάται ζήτημα.
Ο προβληματισμός όλων γίνεται για εκείνα τα κουτιά μεταφοράς κυνηγετικών σκύλων που εξέχουν από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτά απαγορεύονται όλα, ανεξαρτήτως του μήκους της εξοχής και του όγκου τους, επειδή προεξέχουν του αυτοκινήτου και υπάρχει παραποίηση του αμαξώματος ή της άδειας κυκλοφορίας του και των πραγματικών δεδομένων του (διάσταση, χωρητικότητα, μήκος, κ.λ.π.), αλλά και μετατροπή του κέντρου βάρους και της γεωμετρίας του αυτοκινήτου.
Το ζήτημα αυτό της εξοχής των κουτιών μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων πρέπει να διερευνηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και γενικότερα του Νόμου, ώστε να δούμε σε ποια διάταξη αυτό απαγορεύεται και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, ή αν απαγορεύεται εντελώς και ποιες είναι οι προβλεπόμενες ποινές, ώστε να λάβουμε τα μέτρα μας και να μην βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες συνέπειες.
Το συγκεκριμένο ζήτημα εμπίπτει στο άρθρο 32 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και γίνεται αναφορά στην φόρτωση των οχημάτων. Τα κυνηγετικά κουτιά θεωρούνται εξέχοντα μεταφερόμενα φορτία. Το άρθρο 32 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που μας ενδιαφέρει άμεσα αναφέρει τα εξής:

1. Το μεικτό βάρος οχήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του.

2. Το φορτίο του οχήματος πρέπει να τακτοποιείται και να στοιβάζεται κατά τρόπο ώστε:
α. Να μην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα και να μην προκαλούνται ζημιές από διαρροή ή πτώση αυτού στην οδό.
β. Να μην περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η ορατότητα του οδηγού, να μην εμποδίζεται η οδήγηση του οχήματος και να μην μειώνεται η σταθερότητα αυτού.
γ. Να μην προκαλούν θόρυβο ή σκόνη ή άλλες ενοχλήσεις , οι οποίες μπορούν να αποφευχθούν.
δ. Να μην καλύπτονται οι φανοί, συμπεριλαμβανομένων και των φανών στάθμευσης και πορείας, τα αντανακλαστικά στοιχεία, οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας και το διακριτικό σήμα της χώρας απογραφής του οχήματος, ως και τα σήματα που δίνονται με το χέρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

3. Τα εξαρτήματα, ως καλώδια, σχοινιά, αλυσίδες, καλύμματα, κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται για εξασφάλιση ή προστασία του φορτίου πρέπει να σφίγγονται και να στερεώνονται καλά. Ιδιαιτέρως τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την προστασία του φορτίου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου. Το φορτίο των φορτηγών αυτοκινήτων ανοικτού αμαξώματος που αποτελείται από υλικά, που μπορούν – κατά την διαδρομή – να εκφύγουν από το αμάξωμα ως π.χ. αδρανή υλικά, δημητριακά, χορτάρι, άχυρα, κουρέλια, κ.ά. πρέπει να καλύπτεται με ειδικό κάλυμμα, οι προδιαγραφές του οποίου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, τα παραπάνω φορτία πρέπει να καλύπτονται με κάλυμμα κατάλληλο με τη φύση των υλικών αυτών.

4. Το φορτίο αυτό απαγορεύεται να προεξέχει από το πίσω τμήμα του οχήματος περισσότερο από 30% του μήκους του αμαξώματος. Ειδικά, στα μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες και τρίτροχα οχήματα, το φορτίο απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από 0,40 μ. από τις πλευρές αυτών. Προκειμένου για ειδική μεταφορά αντικειμένων που προεξέχουν από το πίσω τμήμα των αυτοκινήτων οχημάτων πέραν του 30% του μήκους του αμαξώματος, απαιτείται προηγούμενη άδεια της κατά τόπων αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας.

5. Τα προεξέχοντα φορτία από τα εμπρός στο πίσω τμήμα ή τις πλευρές του οχήματος, αν αυτό επιτρέπεται, πρέπει να επισημαίνονται με σταθερή προσαρμοσμένη πινακίδα, διαστάσεων τουλάχιστον 0,50 Χ 0,50 λευκού χρώματος, με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες, κατασκευασμένη από υλικό υψηλής αντανακλαστικότητας και τοποθετημένη με το πάνω άκρο, όχι πιο ψηλά από 1,60 μ. και το κάτω άκρο όχι πιο χαμηλά από 0,40 μ. από το οδόστρωμα, όταν δεν μπορούν την προεξοχή να αντιληφθούν οδηγοί των άλλων οχημάτων. Κατά τη νύχτα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1. του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, για την επισήμανση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται λευκό φως και λευκό αντανακλαστικό στοιχείο μπροστά, ερυθρό δε φως και ερυθρό αντανακλαστικό στοιχείο πίσω.

6. Ειδικότερα προκειμένου για μηχανοκίνητα οχήματα και αν αυτό επιτρέπεται:
α. Τα προεξέχοντα φορτία περισσότερα από ένα (1) μέτρο πέραν του μπρος ή πίσω τμήματος του οχήματος, πρέπει να επισημαίνονται οπωσδήποτε.
β. Τα φορτία τα οποία προεξέχουν κατά πλάτος περισσότερο από 0,40 μ. από το εξωτερικό άκρο του εμπρός φανού ή του πίσω ερυθρού φανού του οχήματος, πρέπει να επισημαίνονται τη νύκτα.

7. Η μεταφορά αντικειμένων που σύρονται στο έδαφος επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά δεν φθείρουν το οδόστρωμα και δεν δημιουργούν κίνδυνο για τους χρήστες της οδού και ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας κατά τόπον Τεχνικής Υπηρεσίας.

8. Ο κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου οχήματος που παραβαίνει την διάταξη της παρ.1 του άρθρου αυτού, με υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ’ άξονα του οχήματος κατά ποσοστό μέχρι 10%, τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Αν η υπερφόρτωση υπερβαίνει το 10% του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ’ άξονα του οχήματος, ο κάτοχος ή οδηγός αυτού τιμωρείται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών και σε περίπτωση που η υπερφόρτωση υπερβαίνει το 20% του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ΄άξονα του οχήματος, επιβάλλεται στον κάτοχο ή οδηγό αυτού πρόστιμο εκατό (100.000) δραχμών και επί τόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για τριάντα (30) ημέρες από το αρμόδιο όργανο που βεβαιώνει την παράβαση, σύμφωνα με την διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Με τα ως άνω πρόστιμα τιμωρούνται και όποιοι συνεργούν στις ως άνω υπερφορτώσεις.
Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.
Αυτός που παραβαίνει την υποχρέωση κάλυψης φορτίου λατομικών προϊόντων, που μεταφέρεται με φορτηγά ανοικτού αμαξώματος και πρέπει να καλύπτεται με ειδικό κάλυμμα, τιμωρείται κατά τις ειδικές περί αυτής διατάξεις.

9. Σε περίπτωση επικίνδυνης φόρτωσης κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, η υπερφόρτωση με υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους πάνω από 10%, επιβάλλεται και η ακινητοποίηση του οχήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος Κώδικα.

Από τα ανωτέρω συνάγεται με σαφήνεια ότι τα κουτιά μεταφοράς κυνηγετικών σκύλων, που θεωρούνται εξέχοντα μεταφερόμενα φορτία, είναι νόμιμα όταν:
Α) Δεν προεξέχουν περισσότερο από 30% του αμαξώματος του αυτοκινήτου
Β) Όταν η κατασκευή μεταφοράς δεν είναι μόνιμη και σταθερή, αλλά αφαιρούμενη και ασφαλής, ώστε να μην δημιουργείται οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Γ) Δεν περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, δεν καλύπτονται τα φώτα και δεν περιορίζεται ή δυσχεραίνεται η οδήγηση που πρέπει πάντα να είναι ασφαλής.
Δ) Να υπάρχουν πινακίδες που να αναγράφουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, όταν αυτός περιορίζεται από το κουτί μεταφοράς.
Ε) Να έχουν τοποθετηθεί αντανακλαστικές διαγώνιες ερυθρές λωρίδες (ένδειξης φορτίου) και ύπαρξη ερυθρού φωτός κατά την νύκτα και ερυθρού αντανακλαστικού στοιχείου.
Στ) Καλό είναι να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρία για τις προς τρίτους ζημιές, γιατί αυτό ενισχύει την νομιμότητά του.

Επειδή πολλοί συνάδελφοι θεωρούν τα εξέχοντα κουτιά μεταφοράς παράνομα, αν ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες που επιβάλλει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, δεν θα έχουν πρόβλημα. Σημειώνεται εδώ ότι δεν απαιτείται ειδική άδεια από κάποια Υπηρεσία για το εξέχον κουτί μεταφοράς των αγαπημένων μας τετράποδων. Αρκεί κάθε μεταφορά μας να είναι πάνω απ’ όλα ασφαλής για εμάς, για τους τρίτους αλλά και για τους σκύλους μας.

Συγγραφέας:  akapa [ Κυρ Σεπ 06, 2009 7:19 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

Στο περιοδικό Εθνος κυνήγι 26/8/2009 αναφέρεται η ασφάλιση του σκυλόκουτου ώς υποχρεωτική.

Συγγραφέας:  dimoik [ Πέμ Σεπ 10, 2009 4:26 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

Γεια χαρα!!Ηθελα να ρωτησω αν καποιος φιλος κυνηγος εχει ασφαλισει το σκυλοκουτο μεταφορας.Αν ναι,σε ποια εταιρια,γιατι με ενδιαφερει...Γιατι τι να τα κανω ολα τα προηγουμενα που τα εχω ολα σωστα,χωρις να ειναι ασφαλισμενο???Ευχαριστω!!

Συγγραφέας:  dimoik [ Πέμ Σεπ 24, 2009 1:01 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

:shock: ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ "ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΛΟΚΟΥΤΩΝ",ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΑΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ,ΤΣΑΜΠΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ "ΟΡΓΑΝΟΥ"...ΔΥΣΤΥΧΩΣ!!!! :cry:


ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΠΩ...ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ????ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΠΟΥΛΑΝΕ "ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ"-ΝΤΑΛΑΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥΛΙΟΝΤΑΙ(ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΕΦΕΡΝΑΝ)...ΡΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ!!!

Συγγραφέας:  Αλεξανδρής Δημήτρης [ Πέμ Οκτ 08, 2009 3:32 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

dimoik έγραψε:
:shock: ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ "ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΛΟΚΟΥΤΩΝ",ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΑΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ,ΤΣΑΜΠΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ "ΟΡΓΑΝΟΥ"...ΔΥΣΤΥΧΩΣ!!!! :cry:


ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΠΩ...ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ????ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΠΟΥΛΑΝΕ "ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ"-ΝΤΑΛΑΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥΛΙΟΝΤΑΙ(ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΕΦΕΡΝΑΝ)...ΡΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ!!!


Το πρώτο ή το τελευταίο προϊόν είναι που ενώ πουλιέται νόμιμα απαγορεύεται η χρήση του. Εδώ ζούμε στην χώρα του ελεύθερου εμπορίου και του παραλόγου.

Συγγραφέας:  Takis Peppas [ Πέμ Οκτ 08, 2009 4:27 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

Να αναφέρω τον προβληματισμό μου σχετικά με την ασφάλιση του κουτιού:

Απ' ότι έχω διαβάσει η νομιμότητά του στηρίζεται στο ότι πρόκειται για μη μόνιμα "εξέχοντα μεταφερόμενα φορτία".

Άρα γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλισή τους;

Συγγραφέας:  manpap [ Τετ Νοέμ 10, 2010 9:19 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

και οι διοπτρες απαγορευονται αλλα τις πουλανε.δεν εχει να κανει.το θεμα ειναι οτι στα δικαστηρια πολλοι εχουν αθωοθει.ειναι ενα ζητημα που το εχουν στο συρταρι αλλα δεν το ανοιγει κανεις.μηπως να το κυνηγισουμε κι αυτο?οσο αφορα την ασφαλεια και το το τρειλερ και η μπαγκαζιερα δεν ειναι μονιμη αλλα την ασφαλειζουμε.υπαρχει γενικα ενα μπερδεμα με το ολο θεμα.

Συγγραφέας:  manpap [ Δευτ Σεπ 02, 2013 9:19 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

Mε ενέργειες της της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ εκδόθηκε η εγκύκλιος 1969/100521/14.8.13 του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4039 για την προστασία των κυνηγόσκυλων!

Με εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4039/2012 η σχετική εγκύκλιος ορίζει πλεον ως παράνομα τα κλουβιά, είτε ''ειδικά'' είτε ξύλινα με τρύπες, για τη μεταφορά των κυνηγόσκυλων που τοποθετούνται εκτός των Ι.Χ., συνήθως στο πίσω μέρος.

Προβλέπεται πρόστιμο τουλάχιστον 2.000 ευρώ, με αρμόδιο όργανο επιβολής του προστίμου να είναι τόσο η Θηροφυλακή όσο και η Αστυνομία σύμφωνα με τον ν. 4171,αρ. 81, παρ. 5.

Εκτός από το τέλος σε αυτή τη μεσαιωνική συνήθεια του να μεταφέρονται τα ζώα σε μικρά σκοτεινά κλουβιά, έκθετα σε κίνδυνο τροχαίου και σε καυσαέρια, η νομοθεσία προβλέπει εμβολιασμό και σήμανση (microchip) όλων των κυνηγόσκυλων, αλλιώς καταργείται η άδεια κυνηγιού του ιδιοκτήτη τους.

Τα δασαρχεία της χώρας επαγρυπνούν και έχουν ήδη λάβη εντολή για να ελέγχουν το θέμα.

http://www.adespoto.gr/index.php?option ... &Itemid=67

Συγγραφέας:  Βάιος [ Δευτ Σεπ 02, 2013 9:29 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

manpap έγραψε:
Mε ενέργειες της της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ εκδόθηκε η εγκύκλιος 1969/100521/14.8.13 του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4039 για την προστασία των κυνηγόσκυλων!

Με εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4039/2012 η σχετική εγκύκλιος ορίζει πλεον ως παράνομα τα κλουβιά, είτε ''ειδικά'' είτε ξύλινα με τρύπες, για τη μεταφορά των κυνηγόσκυλων που τοποθετούνται εκτός των Ι.Χ., συνήθως στο πίσω μέρος.

Προβλέπεται πρόστιμο τουλάχιστον 2.000 ευρώ, με αρμόδιο όργανο επιβολής του προστίμου να είναι τόσο η Θηροφυλακή όσο και η Αστυνομία σύμφωνα με τον ν. 4171,αρ. 81, παρ. 5.

Εκτός από το τέλος σε αυτή τη μεσαιωνική συνήθεια του να μεταφέρονται τα ζώα σε μικρά σκοτεινά κλουβιά, έκθετα σε κίνδυνο τροχαίου και σε καυσαέρια, η νομοθεσία προβλέπει εμβολιασμό και σήμανση (microchip) όλων των κυνηγόσκυλων, αλλιώς καταργείται η άδεια κυνηγιού του ιδιοκτήτη τους.

Τα δασαρχεία της χώρας επαγρυπνούν και έχουν ήδη λάβη εντολή για να ελέγχουν το θέμα.

http://www.adespoto.gr/index.php?option ... &Itemid=67

Που γράφει ότι απαγορεύεται η μεταφορά με εξωτερικά κλουβιά πίσω από το αυτοκίνητο και πως μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι ο σκύλος που μεταφέρω είναι κυνηγετικός;

Συγγραφέας:  panos franchi [ Δευτ Σεπ 02, 2013 9:44 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

Παράθεση:
Που γράφει ότι απαγορεύεται η μεταφορά με εξωτερικά κλουβιά πίσω από το αυτοκίνητο και πως μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι ο σκύλος που μεταφέρω είναι κυνηγετικός;


Φιλε το προστιμο θα το φας, ασχετα αν κουβαλας κυνηγετικο σκυλο η οχι κυνηγετικο.
Το θεμα δεν ειναι η ρατσα, αλλα αν, και ποτε, θα εφαρμοστει ο νομος αυτος.
Θυμιζω οτι υπαρχει και νομος ανεφαρμοστος για το καπνισμα σε κλειστους χωρους.
Το θεμα λοιπον, επαναλαμβανω, ειναι ποτε θα θελησουν να τον εφαρμοσουν

Συγγραφέας:  Βάιος [ Δευτ Σεπ 02, 2013 10:03 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

Που γράφει ότι απαγορεύεται η μεταφορά με εξωτερικά κλουβιά πίσω από το αυτοκίνητο και πως μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι ο σκύλος που μεταφέρω είναι κυνηγετικός;

panos franchi έγραψε:
Φιλε το προστιμο θα το φας, ασχετα αν κουβαλας κυνηγετικο σκυλο η οχι κυνηγετικο.
Το θεμα δεν ειναι η ρατσα, αλλα αν, και ποτε, θα εφαρμοστει ο νομος αυτος.
Θυμιζω οτι υπαρχει και νομος ανεφαρμοστος για το καπνισμα σε κλειστους χωρους.
Το θεμα λοιπον, επαναλαμβανω, ειναι ποτε θα θελησουν να τον εφαρμοσουνΔιάβασε το νόμο, διάβασε και το έγγραφο του Υπουργείου και μετά αφού ξανασκεφτείς, απάντησε. Αλλά πρώτα διάβασε. Πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε τα γραπτά κι όχι να διαβάζουμε τα ενδεχόμενα.

Συγγραφέας:  gpeppas [ Δευτ Σεπ 02, 2013 10:05 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

panos franchi έγραψε:
Που γράφει ότι απαγορεύεται η μεταφορά με εξωτερικά κλουβιά πίσω από το αυτοκίνητο και πως μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι ο σκύλος που μεταφέρω είναι κυνηγετικός;


Παράθεση:
Φιλε το προστιμο θα το φας, ασχετα αν κουβαλας κυνηγετικο σκυλο η οχι κυνηγετικο.
Το θεμα δεν ειναι η ρατσα, αλλα αν, και ποτε, θα εφαρμοστει ο νομος αυτος.
Θυμιζω οτι υπαρχει και νομος ανεφαρμοστος για το καπνισμα σε κλειστους χωρους.
Το θεμα λοιπον, επαναλαμβανω, ειναι ποτε θα θελησουν να τον εφαρμοσουνΠαράθεση:
Διάβασε το νόμο, διάβασε και το έγγραφο του Υπουργείου και μετά αφού ξανασκεφτείς, απάντησε. Αλλά πρώτα διάβασε. Πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε τα γραπτά κι όχι να διαβάζουμε τα ενδεχόμενα.


Ετσι πιστεύω και εγώ , όλα εξαρτώνται από τον βαθμό κατανόησης του όποιου οργάνου και κατά πόσο θέλει να εφαρμόσει τον νόμο κατά γράμμα ...
Η εγκύκλιος λέει για μεταφορά με κατάλληλο μέσω που να επιτρέπει αυτό και το άλλο στον σκύλο κλπ κλπ , τα πίσω κουτιά αν δεν πληρούν τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι παράνομα απλά δεν γινόταν εφαρμογή του ήδη υπάρχοντος νόμου , τώρα με την πιο πάνω εγκύκλιο στοχοποιείται συγκεκριμένα ο κυνηγετικός σκύλος .
Περιπλέκεται πολύ το πράμα ...

Συγγραφέας:  Διαμαντής [ Δευτ Σεπ 02, 2013 10:13 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

Ρε παιδιά,αν ισχύει αυτό τη βάψαμε.
Τόσα έξοδα έχουμε κάνει και κάνουμε και μας κάνουν πόλεμο,αυτές οι οικολογικές και φιλοζωικες αηδίες!
Αυτο τους πείραξε;δεν κοιτάνε την κακοποίηση και την εξόντωση απο τους λαθρομετανάστες που τα τρώνε κιόλας.
Δηλαδή όντως κινδυνέυουμε με πρόστιμο;όποιος το διερευνήσει,ας μας ενημερώσει,να δούμε τι μέλει γενέσθαι.....

Συγγραφέας:  panos franchi [ Δευτ Σεπ 02, 2013 10:16 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

Μην αρπαζεσαι φιλε Βαιε.
Αυτο που εγραψα μπορει να φανηκε σαν να το λεω σε σενα, αλλα εγω μιλω για ολους μας, οτι θα το φαμε το προστιμο.
Παντως σου ζητω συγνωμη αν σε προσεβαλα.
Κατα τα λοιπα, υποστηριζω την αποψη μου

Συγγραφέας:  Διαμαντής [ Δευτ Σεπ 02, 2013 10:18 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Είναι νόμιμα τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων

gpeppas έγραψε:
panos franchi έγραψε:
Που γράφει ότι απαγορεύεται η μεταφορά με εξωτερικά κλουβιά πίσω από το αυτοκίνητο και πως μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι ο σκύλος που μεταφέρω είναι κυνηγετικός;


Παράθεση:
Φιλε το προστιμο θα το φας, ασχετα αν κουβαλας κυνηγετικο σκυλο η οχι κυνηγετικο.
Το θεμα δεν ειναι η ρατσα, αλλα αν, και ποτε, θα εφαρμοστει ο νομος αυτος.
Θυμιζω οτι υπαρχει και νομος ανεφαρμοστος για το καπνισμα σε κλειστους χωρους.
Το θεμα λοιπον, επαναλαμβανω, ειναι ποτε θα θελησουν να τον εφαρμοσουνΠαράθεση:
Διάβασε το νόμο, διάβασε και το έγγραφο του Υπουργείου και μετά αφού ξανασκεφτείς, απάντησε. Αλλά πρώτα διάβασε. Πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε τα γραπτά κι όχι να διαβάζουμε τα ενδεχόμενα.Ετσι πιστεύω και εγώ , όλα εξαρτώνται από τον βαθμό κατανόησης του όποιου οργάνου και κατά πόσο θέλει να εφαρμόσει τον νόμο κατά γράμμα ...
Η εγκύκλιος λέει για μεταφορά με κατάλληλο μέσω που να επιτρέπει αυτό και το άλλο στον σκύλο κλπ κλπ , τα πίσω κουτιά αν δεν πληρούν τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι παράνομα απλά δεν γινόταν εφαρμογή του ήδη υπάρχοντος νόμου , τώρα με την πιο πάνω εγκύκλιο στοχοποιείται συγκεκριμένα ο κυνηγετικός σκύλος .
Περιπλέκεται πολύ το πράμα ...

Δηλαδή ισχύει,ειναι νόμος;
Δηλαδή θα κάνουμε το σταυρό μας πριν την έξοδο,μην πέσουμε σε όργανο και μας την σβουρίξει τη καμπάνα και διχίλιαρη;
Ελεοοοοοοοοςςςς πια!

Σελίδα 1 από 4 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/